Wytyczne kierownictwa i współpraca w firmie

Naczelną zasadą naszego działania jest oferowanie klientom istotnych korzyści w wyrobach i usługach i umożliwienie im tym samym wytwarzania bardzo dobrych produktów.

Naszym celem jest trwały sukces i innowacyjność

Wymaga to silnej pozycji rynkowej i finansowej, wysokiego poziomu zadowolenia klienta oraz odwagi, pracowitości, dyscypliny, świadomości kosztów, samodzielności, gotowości do zmian oraz odpowiedzialności!

Bezustannie dążymy do poprawy oferowanych przez nas usług. Dostrzegamy potrzeby naszych partnerów handlowych i szukamy rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomii i ekologii. Oznacza to, że nasza oferta służy również dobru wspólnemu! Nieprzerwanie pracujemy nad ulepszaniem naszych struktur wewnątrzfirmowych, jakościowych i procesowych!

Oferujemy integralność i bezpieczeństwo

Wymaga to od nas pełnego zaangażowania, gotowości do niesienia pomocy, uczciwości, suwerenności oraz odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Przestrzegamy prawa i konkurujemy z innymi w uczciwy sposób! W naszej pracy interesy firmy mają pierwszeństwo przed interesem prywatnym. Nie łączymy spraw prywatnych z zawodowymi. Także w ten sposób chronimy własność firmy przed nadużyciami!

Odnosimy się do siebie z szacunkiem i jesteśmy zawsze gotowi do dialogu

Dbamy o zdrowe relacje z naszymi kolegami i koleżankami oraz partnerami handlowymi i pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania! Rozmawiamy ze sobą, a nie o sobie nawzajem. Okazujemy sobie wzajemnie tyle samo szacunku, ile sami byśmy oczekiwali. Dotyczy to również naszych relacji z partnerami handlowymi!

Współpracujemy ze sobą w profesjonalny sposób („RĘKA W RĘKĘ”). Otwarcie rozmawiamy o problemach w relacjach z przełożonymi, kolegami i pracownikami, przy czym – w razie potrzeby – w moderację takich rozmów może się włączyć kierownictwo albo kolegium doradcze! Akceptujemy nowe wyzwania, również te dotyczące naszych spraw wewnętrznych, a przy tym, zanim zaczniemy kogokolwiek krytykować, staramy się najpierw spojrzeć z dystansem na siebie i swoje możliwości, nie tracąc perspektywy gotowości do zmian.

Tylko jeśli wszyscy codziennie pamiętamy o tych zasadach, możemy osiągać stawiane przed nami cele i w ten sposób trwale zabezpieczyć nasze miejsca pracy.